internal fin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internal fin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internal fin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internal fin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internal fin

    * kỹ thuật

    cánh bên trong

    cánh phía trong