internal level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internal level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internal level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internal level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internal level

    * kỹ thuật

    mức trong