internal modem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internal modem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internal modem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internal modem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internal modem

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    môđem trong