input/output nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • input/output

    * kỹ thuật

    vào/ra