input/output interrupt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output interrupt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output interrupt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output interrupt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • input/output interrupt

  * kỹ thuật

  sự ngắt nhập/xuất

  toán & tin:

  ngắt nhập/xuất

  ngắt ra/vào

  ngắt vào/ra