input/output request nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output request nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output request giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output request.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • input/output request

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    yêu cầu nhập/xuất

    yêu cầu vào/ra tín hiệu