input/output reference nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output reference nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output reference giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output reference.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • input/output reference

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự tham chiếu vào/ra