input/output bus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output bus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output bus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output bus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • input/output bus

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  buýt nhập/xuất

  buýt vào/ra

  đường truyền dẫn ra/vào

  kênh vào/ra