input/output buffer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output buffer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output buffer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output buffer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • input/output buffer

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bộ đệm nhập/xuất

  bộ đệm vào/ra

  vùng đệm nhập/xuất

  vùng đệm ra/vào