input/output interruption nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output interruption nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output interruption giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output interruption.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • input/output interruption

    * kỹ thuật

    ngắt ra/vào

    sự ngắt nhập/xuất