input/output channel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output channel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output channel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output channel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • input/output channel

  * kỹ thuật

  kênh nhập/xuất

  toán & tin:

  kênh ra/vào

  kênh vào/ra