input/output unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • input/output unit

    * kỹ thuật

    thiết bị vào/ra

    toán & tin:

    đơn vị nhập/xuất