input/output system (iop) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output system (iop) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output system (iop) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output system (iop).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • input/output system (iop)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ thống nhập/xuất