input/output interface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output interface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output interface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output interface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • input/output interface

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  giao diện nhập/xuất

  giao diện ra/vào

  giao diện vào/ra