input/output instruction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output instruction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output instruction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output instruction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • input/output instruction

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lệnh nhập/xuất

    lệnh ra/vào