input/output-bound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output-bound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output-bound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output-bound.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • input/output-bound

    * kỹ thuật

    giới hạn nhập/xuất

    giới hạn vào/ra