input/output window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output window.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • input/output window

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cửa sổ nhập/xuất

    cửa sổ vào/ra