input/output routines nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output routines nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output routines giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output routines.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • input/output routines

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thủ tục nhập/xuất

    thủ tục vào/ra