input/output-i/o-system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output-i/o-system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output-i/o-system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output-i/o-system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • input/output-i/o-system

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ thống vào/ra