input/output referencing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output referencing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output referencing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output referencing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • input/output referencing

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự tham chiếu nhập/xuất

    sự tham chiếu ra/vào