input/output port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • input/output port

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  cổng nhập/ xuất

  cổng nhập/xuất

  cổng vào/ra