input/output section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • input/output section

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đoạn vào/ra

    phần nhập/xuất