input/output library nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output library nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output library giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output library.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • input/output library

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  thư viện nhập/xuất

  thư viện ra/vào

  thư viện vào/ra