group of winding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

group of winding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm group of winding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của group of winding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • group of winding

    * kỹ thuật

    điện:

    tổ đấu dây