group modulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

group modulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm group modulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của group modulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • group modulation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự điều chế nhóm