group amentiferae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

group amentiferae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm group amentiferae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của group amentiferae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • group amentiferae

    Similar:

    amentiferae: used in some classification systems for plants that bear catkins

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).