full set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

full set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm full set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của full set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • full set

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khung giàn hoàn chỉnh