full cost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

full cost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm full cost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của full cost.

Từ điển Anh Việt

  • Full cost

    (Econ) Chi phí đầy đủ.

    + Tại bất kỳ mức sản lượng nào, chi phí đầy đủ là tổng chi phí khả biến trung bình, chi phí cố định trung bình và phần lợi nhuận ròng.