full age nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

full age nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm full age giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của full age.

Từ điển Anh Việt

  • full age

    /'ful'eidʤ/

    * danh từ

    tuổi khôn lớn, tuổi thành niên