full-term nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

full-term nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm full-term giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của full-term.

Từ điển Anh Việt

 • full-term

  /'ful'tə:m/

  * tính từ

  (y học) đủ tháng (thai)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • full-term

  gestated for the entire duration of normal pregnancy

  a healthy full-term baby

  Antonyms: premature