full run nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

full run nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm full run giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của full run.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • full run

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự chạy hết công suất