full pack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

full pack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm full pack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của full pack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • full pack

    * kỹ thuật

    y học:

    quấn khăn quanh người