full lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

full lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm full lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của full lock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • full lock

    * kỹ thuật

    ô tô:

    góc lái tối đa