full-stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

full-stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm full-stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của full-stop.

Từ điển Anh Việt

  • full-stop

    * danh từ

    dấu chấm