full screen editing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

full screen editing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm full screen editing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của full screen editing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • full screen editing

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự biên tập toàn màn hình

    sự soạn thảo toàn màn hình