full radiator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

full radiator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm full radiator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của full radiator.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • full radiator

    Similar:

    black body: a hypothetical object capable of absorbing all the electromagnetic radiation falling on it

    a black body maintained at a constant temperature is a full radiator at that temperature because the radiation reaching and leaving it must be in equilibrium

    Synonyms: blackbody

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).