et alibi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

et alibi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm et alibi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của et alibi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • et alibi

    Similar:

    et al.: and elsewhere (used when referring to other occurrences in a text)

    Synonyms: et al

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).