eternal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eternal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eternal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eternal.

Từ điển Anh Việt

 • eternal

  /i:'tə:nl/

  * tính từ

  tồn tại, đời đời, vĩnh viễn, bất diệt

  (thông tục) không ngừng, thường xuyên

  eternal disputes: những sự cãi cọ không ngừng

  the Eternal

  thượng đế

  the eternal triangle

  (xem) triangle

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • eternal

  * kỹ thuật

  vĩnh cửu

  xây dựng:

  trường cửu

  vĩnh viễn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • eternal

  Similar:

  ageless: continuing forever or indefinitely

  the ageless themes of love and revenge

  eternal truths

  life everlasting

  hell's perpetual fires

  the unending bliss of heaven

  Synonyms: aeonian, eonian, everlasting, perpetual, unending, unceasing

  endless: tiresomely long; seemingly without end

  endless debates

  an endless conversation

  the wait seemed eternal

  eternal quarreling

  an interminable sermon

  Synonyms: interminable