conservation of parity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conservation of parity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conservation of parity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conservation of parity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • conservation of parity

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  bảo toàn (tính) chắn lẻ

  vật lý:

  sự bảo toàn số chẵn lẻ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • conservation of parity

  Similar:

  parity: (physics) parity is conserved in a universe in which the laws of physics are the same in a right-handed system of coordinates as in a left-handed system

  Synonyms: space-reflection symmetry, mirror symmetry