conservation law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conservation law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conservation law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conservation law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conservation law

    * kỹ thuật

    định luật bảo toàn