conservation of nature natural conservation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conservation of nature natural conservation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conservation of nature natural conservation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conservation of nature natural conservation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conservation of nature natural conservation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bảo tồn thiên nhiên