conservation of resources nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conservation of resources nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conservation of resources giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conservation of resources.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conservation of resources

    * kinh tế

    sự bảo tồn tài nguyên