conservation of angular momentum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conservation of angular momentum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conservation of angular momentum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conservation of angular momentum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conservation of angular momentum

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    sự bảo toàn momen động lượng