conservation of mechanical energy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conservation of mechanical energy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conservation of mechanical energy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conservation of mechanical energy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conservation of mechanical energy

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bảo toàn cơ năng