conservation force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conservation force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conservation force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conservation force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conservation force

    * kỹ thuật

    vật lý:

    lực bảo toàn