conservation of charge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conservation of charge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conservation of charge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conservation of charge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conservation of charge

    * kỹ thuật

    sự bảo toàn điện tích

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • conservation of charge

    the principle that the total electric charge of a system remains constant despite changes inside the system

    Synonyms: conservation of electricity