carbon black nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbon black nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbon black giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbon black.

Từ điển Anh Việt

 • carbon black

  * danh từ

  bột đen dùng để chế tạo phẩm màu hoặc cao su

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • carbon black

  * kỹ thuật

  bồ hóng

  mồ hóng

  muội

  muội than, mồ hóng

  hóa học & vật liệu:

  cacbon đen

  điện:

  muội than (điện)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • carbon black

  a black colloidal substance consisting wholly or principally of amorphous carbon and used to make pigments and ink

  Synonyms: lampblack, soot, smut, crock