carbon fibre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbon fibre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbon fibre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbon fibre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carbon fibre

    * kỹ thuật

    sợi cacbon