carbonized nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbonized nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbonized giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbonized.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carbonized

    * kỹ thuật

    được cacbon hóa