carbonized beer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbonized beer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbonized beer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbonized beer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carbonized beer

    * kinh tế

    bia bão hòa CO2